"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów"

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem wprowadzającym w życie samego Boqa oraz w Jego Kościół. Sakramentu chrztu świętego udzielamy w naszej parafii w II niedzielę miesiąca. Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej co najmniej - dwa tygodnie wcześniej (w wypadku zagrożenia życia w każdej chwili). Należy przedstawić:

 • akt urodzenia dziecka z USC.
 • pozwolenie pisemne proboszcza dla rodziców chrzestnych jeśli są z innej parafii, że są wierzący i praktykujący oraz dane personalne chrzestnych z dokładnym adresem.
 • zgoda proboszcza parafii (jeśli rodzice nie są parafianami naszej parafii).

Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko te osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, regularnie praktykują wiarę, żyją w sakramentalnym małżeństwie i po katolicku wychowują swoje dzieci.

Bierzmowanie umacnia w przyjmującym wiarę, aby świadczyć słowem i życiem o Jezusie Chrystusie oraz obdarza darem Ducha Świętego. Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii odbywa się w cyklu dwuletnim. Po przygotowanie bierzmowane są klasy II i III.

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.
Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka - zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.
Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św.

"Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą"

Wszystkie, nawet najcięższe grzechy po chrzcie popełnione, Pan Bóg w swoim nieograniczonym miłosierdziu, żałującemu za nie człowiekowi odpuszcza. Wielką pomocą w przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania powinien służyć rachunek sumienia. Zachęcamy do korzystania z tej formy spotkania z Jezusem Chrystusem, który czeka ze swą miłością przebaczającą na każdego.
Warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"

Szczególnej pomocy Bożej potrzebuje człowiek w czasie ciężkiej choroby, a zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci. Zapraszając kapłana z posługą do chorego przygotujmy: stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż i świeca. Chorych można zgłaszać w biurze parafialnym. Regularnie odwiedzamy chorych, zgłaszanych wcześniej w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 8:15.

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"

Sakramentalne Małżeństwo jest miejscem i sposobem uświęcania się i wzajemnego pomagania w drodze do Boga. Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, są proszeni o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed wybranym terminem ślubu i przynoszą ze sobą:

 • aktualną metrykę chrztu (z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej).
 • świadectwo bierzmowania.
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
 • zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego.
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa (małżeństwo konkordatowe).
 • wdowcy - akt zgonu współmałżonka z USC
 • jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii przynoszą zgodę od jednego z proboszczów na spisanie protokołu i pobłogosławienia małżeństwa.

"Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej"

Władzę Sakramentalną otrzymaną od Pana Jezusa Apostołowie przekazali swoim następcom: biskupom i kapłanom. Władza jaką daje ten Sakrament dzieli się na trzy stopnie:

 • pełną władzę kapłańską mają biskupi, którzy są prawdziwymi następcami Apostołów. Biskupi stoją na straży czystości wiary i życia moralnego wiernych, nauczają i kierują powierzonymi przez papieża diecezjami. Mogą oni sprawować wszystkie sakramenty
 • biskupom pomagają kapłani, którzy uczą wiernych prawd wiary i zasad moralnych. Kapłani nie mogą udzielać bez zgody biskupa Sakramentu Bierzmowania/
 • mniejszy zakres władzy kapłańskiej mają diakoni, którzy współpracują z biskupami i kapłanami. Mogą oni udzielać Chrztu, Komunii, głosić Słowo Boże, błogosławić małżeństwa, przewodniczyć nabożeństwom i obrzędom pogrzebowym.

Rodzina zmarłego zgłasza pogrzeb w kancelarii parafialnej.

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu (USC).
 • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów św. (od kapelana szpitala lub duszpasterza parafii).
 • jeżeli osoba zmarła jest z innej parafii potrzebna jest pisemna zgoda ks. Proboszcza parafii.

Copyright:  Parafia św. Trójcy w Raciążu - Diecezja Pelplińska
ul. Kasztelańska 4, 89-502 Raciąż